top of page

Elèv yo

IMG_1428 (1).HEIC

Chakmomankonte.

Nan Boston Green Academy, nou kwè fòtman nan sèvi byennèt sosyal, emosyonèl ak fizik tout elèv yo, anplis bezwen akademik yo. Nou envesti nan yon Ekip Sipò Elèv ki gen talan e ki solid pou elèv nou yo ka byen sèvi ni andedan ni deyò lekòl nou an avèk konpasyon, senpati, responsablite ak entegrite.

IMG_3107 (1).HEIC
bottom of page