top of page

Kondisyon pou gradyasyon

Kondisyon gradyasyon sa yo aplike pou klas 2023 la

 

Pou yo gradye, tout elèv yo dwe pase:

 

 • 4 Syans debaz:

  • Syans anviwònman

  • Biyoloji

  • Chimi

  • Physics 

 • 4 Core Humanities 

  • Syans imanitè 1

  • Syans imanitè 2

  • Syans imanitè 3

  • Syans imanitè 4

 • 2 World Language 

  • Lang Mondyal 1 (Panyòl 1)*

  • Lang Mondyal 2 (Panyòl 2)*

 • 4 Nwayo Art Lang Angle

  • ELA 9

  • ELA 10

  • ELA 11 OSWA AP Language 

  • ELA 12 OSWA AP Literature 

 • 4 Core Math 

  • Aljèb (Entegre Matematik I)

  • Jeyometri (Matematik entegre II)

  • Aljèb avanse

  • Pre-Calculus oswa AP Calculus

 

*Ou ka anile pou elèv CTE/ESL/Special  Edikasyon yo ka pa ka.

Yo dwe pwograme elèv yo pou yon kou debaz yo nan dènye ane yo menm si yo ranpli kondisyon gradyasyon yo nan fen ane jinyò yo.

 

Anplis de sa, tout elèv gen obligasyon pou yo pwograme pou, epi konplete avèk siksè kou sa yo ant klas 9yèm-12yèm ane:

 • 2 kou ochwa

 • 1 Edikasyon Fizik

 • 4 Konsiltatif

 • 2 Devlopman karyè nan lekòl segondè

 

Lòt kondisyon gradyasyon:

 

      Junior Review

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cfn58d_

     High Community Service

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

 

Pou klas 2023 ak pi lwen, BGA rezève dwa pou ajoute nan lis sa a.

Règleman seremoni gradyasyon

 

Gradyasyon nan lekòl segondè se yon okazyon trè enpòtan e espesyal. Boston Green Academy onore gradye nou yo ak seremoni fòmèl kote nou prezante diplòm, bous detid, ak lòt rekonesans. Sèlman elèv sa yo ki te ranpli tout egzijans pou pwomosyon nan lekòl segondè BGA epi ki te ranpli egzijans Detèminasyon Konpetans eta a pou egzamen ELA, matematik, ak syans ak teknoloji/jeni MCAS ka patisipe nan egzèsis gradyasyon nan lekòl segondè epi resevwa yon diplòm._cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

Elèv ki pa ranpli kondisyon gradyasyon yo pa ka patisipe nan seremoni gradyasyon an nan okenn fason. Sa enkli pa satisfè kondisyon estaj, sèvis kominotè oswa dosye.

Gen de eksepsyon nan règleman sa a:

 1. Elèv edikasyon espesyal ki gen gwo andikap ki gen 22 an epi ki soti nan lekòl segondè dapre laj yo ak atenn objektif IEP yo pral resevwa yon Sètifika Sikonisman epi yo gen pèmisyon pou yo patisipe.

 2. Lòt elèv ki satisfè tout kondisyon ki anba yo ka patisipe:

      Elèv pa gen plis pase nèf absans san eskize nan ane lekòl aktyèl la (95% prezans)

      Elèv la te pran egzamen MCAS omwen twa fwa nan chak matyè elèv la pa t pase, e li te soumèt omwen de kontestasyon  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136194-cc5786bad -bb3b-136bad5cf58d_    (kowòt ak pòtfolyo)

      Elèv ki satisfè tout egzijans gradyasyon BGA yo epi li se yon elèv ki gen yon bon pozisyon akademik epi li se yon elèv ki pa gen ensidan enpòtan nan    936bad5cf58d_936bd5cf58d_936bd5cf58d_93bd5cde58d

 

Pwomosyon/Retansyon Règleman

 

Desizyon Pwomosyon/Retansyon nan nivo lekòl segondè (klas 9yèm-11yèm ane) yo pran baz prensipalman sou pwogrè elèv la fè pou l ranpli kondisyon gradyasyon BPS ak BGA. Yo fè efò pou fè elèv yo avanse, men si elèv la tonbe twò lwen, epi li bezwen fè yon ane antye nan kou akademik yo apati kòmansman ane lekòl la, yo pral kenbe li nan klas yo. level. 

 

Si yon kou prensipal (yo) (sa ki nesesè pou gradyasyon) echwe, li dwe repare nan revizyon ete BPS. 

 

Pou yo konsidere li kòm yon ansyen, elèv la dwe genyen omwen 10 kredi nan kou ki nesesè pou gradyasyon. Yon elèv ki pa rive nan sa a pral repete ane a kòm yon jinyò.

bottom of page