top of page
Edikasyon Espesyal

BGA ak fyète enskri elèv ki gen andikap atravè yon pakèt bezwen. Pifò nan elèv yo ap sèvi nan yon anviwònman enklizyon ak kamarad edikasyon jeneral yo, gen kèk elèv ki te sèvi nan pi piti klas diferan separe ki baze sou Plan edikasyon endividyèl yo (IEPs), ak elèv lekòl segondè ki gen gwo koyitif ak / oswa andikap fizik yo te sèvi nan Learning nou an pou pwogram endepandans (LFI). Pou plis enfòmasyon sou Sèvis Edikasyon Espesyal nou, tanpri kontakte Biwo BGA Main la epi mande pou pale ak biwo Edikasyon Espesyal.

Pwogram endepandans aprantisaj (LFI) sipòte elèv ki gen andikap grav nan yon anviwònman apa ki pran swen, ki bay sipò e ki fèt pou ede elèv atenn pwòp tèt ou. Elèv ki nan pwogram nan gen gwo otism grav, pwoblèm mantal oswa andikap fizik. Elèv yo ka rete nan pwogram LFI la jiskaske yo rive nan 22yèm anivèsè nesans yo epi yo sèvi dapre IEP pa yon anplwaye espesyal pwofesè ak parapwofesyonèl. Detay yo nan pwogram lan pwogram LFI yo la a. Si ou enterese nan aprann plis sou pwogram lan LFI, nou kontan pou fè aranjman pou vizit oswa konekte avèk ou pou plis enfòmasyon. Tanpri kontakte BGA Main Office pou fè aranjman pou opòtinite sa yo.

bottom of page