top of page

Elèv k ap travay lang anglè

Info 2019-2020 pou chak fanmi ak ou

Boston Green Academy sipòte Elèv k ap Aprann Angle nan plizyè fason. Soti nan gwoup sipò yo rive nan asanble espesifik ak aktivite elèv yo, yo ankouraje Elèv k ap aprann angle nou yo pou yo pwofite anpil avantaj de tout sa BGA gen pou ofri.

Premye Idantifikasyon

Lekòl Piblik Boston yo fè premye idantifikasyon elèv yo nan yon Sant Dakèy BPS pandan elèv yo enskri nan distri a. Sa enkli administrasyon sondaj sou langaj lakay ak disponiblite sa nan plizyè lang.


Pwosedi pou Evalyasyon Pwogrè

Atravè itilizasyon evalyasyon pwofesè yo, obsèvasyon nan salklas ak rezilta egzamen Aksè yo, pwofesè ELL yo idantifye domèn aprantisaj espesifik ki pouse elèv endividyèl epi etabli objektif pèsonalize pou atenn konpetans angle. Pwofesè ESL lekòl segondè ak lekòl presegondè nou yo kenbe yon dokiman k ap fonksyone kontwole pèfòmans elèv yo. Dokiman an mete ajou de fwa nan yon ane epi li gen ladan nòt tès yo, obsèvasyon pwofesè yo, ak objektif endividyèl yo. Tanpri kontakte pwofesè ou a pou plis detay.


Patisipasyon / Patisipasyon Paran yo

BGA fyè dèske gen anpil fanmi ki angaje aktivman nan edikasyon elèv yo ak operasyon lekòl nou an. Gen kèk nan opòtinite yo ki nan lis anba a:

 • Komisyon Konsèy BGA nan administratè yo - Manm fanmi yo ak manm nan piblik la yo envite pou patisipe nan tout reyinyon konsèy administrasyon BGA. Ou ka jwenn plis enfòmasyon isit la .

 • Konsèy Fanmi BGA - yo ankouraje fanmi yo patisipe nan nenpòt ki ak tout reyinyon nan òganizasyon sa a aktif. Detay yo ka jwenn isit la .

 • BPS DELPAC - Komite Konsèy Paran pou Elèv k ap Aprann Angle Distri a louvri pou tout manm fanmi BGA. Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou opòtinite sa a isit la .


Tradiksyon / Entèpretasyon

Tout dokiman pou elèv yo ak fanmi yo voye pa BGA yo voye nan lang angle ak lang prensipal la pale nan kay la. Si ou pa resevwa dokiman nan lang ki apwopriye a, tanpri enfòme nou le pli vit ke posib epi materyèl tradui yo pral disponib pi vit ke posib. BGA gen sèvis entèpretasyon ki disponib pou telefòn oswa nan reyinyon sou demann.

Chwazi

Nan sikonstans ki ra, yon paran / gadyen ta prefere ke elèv yo pa resevwa sèvis ESL. Sa a ta ka paske nan yon enterè nan yon konsantre akademik lòt pase ESL oswa paske yon erè Biwo a nan deziyasyon elèv ou kòm yon elèv k ap aprann lang angle. Nan nenpòt ka, politik pou patisipe nan pwogram lan egzije pou paran / gadyen an soumèt yon demann alekri alekri. Sa ka fèt nan yon imèl bay Asistan Direktè a ( jbecker@bostongreenacademy.org ) Yon opt-out ta sispann sèvis ESL yo bay ki baze sou nivo ELD. Sepandan, yon elèv ki te chwazi yo ap toujou oblije pran tès ACCESS chak ane. Anplis de sa, yon opt-out se sèlman bon pou yon sèl ane akademik yo. Si paran / gadyen / elèv la te chwazi patisipe ankò, yo ta bezwen soumèt dokimantasyon sa yo.

Règleman ak Pwosedi pou Sòti

Politik pou sòti pou elèv ELL ki nan BPS yo se konsa:

 • Nenpòt elèv ki fè nòt yon nòt konpoze nan 6.0 egzamen Aksè pa ta dwe klase kòm EL ankò.

 • Elèv ki atenn yon nivo global konpoze nan omwen 4.2 ak yon nivo konpozisyon Alfabetizasyon nan yon omwen 3.9 sou 2018 ACCESS ka kalifye yo reyalize estati FLEP sou yon baz ka pa ka. Konsiderasyon pou reyalize yon reklasifikasyon FLEP enkli.

  1. Nòt MCAS ak lòt distri detèmine mezi

  2. Klas akademik yo

  3. Pwofesè te kreye evalyasyon

  4. Obsèvasyon pwofesè yo ak rekòmandasyon yo.

 • Nenpòt chanjman ki pwopoze nan yon kòd LEP elèv ki pi gwo oswa mwens pase 1 nivo ELD ki soti nan nòt Aksè yo dwe finalman apwouve OEL atravè Fòm Demann LEP Code Change.

Pwosedi pou reklasman yon elèv ELL se jan sa a:

 • Tout reklasifikasyon yo se kontribisyon nan ASPEN (Nenpòt chanjman ki pwopoze nan yon kòd LEP elèv ki pi gwo oswa mwens pase 1 nivo ELD nan nòt Aksè yo dwe finalman apwouve OEL atravè Fòm Demann Kòd LEP).

 • Paran / gadyen yo avize sou chanjman yo

 • Yo mete ajou dosye lekòl / distri a

 • LATF kontwole elèv yo atravè fòm siveyans BPS de fwa nan yon ane pandan katran pou asire ke yo reyisi nan sal klas yo.

 • Si yon ansyen elèv ELL pa fè pwogrè jan ekip siveyans lan detèmine li ka retounen nan kondisyon ELL la.

bottom of page