top of page
map-growth-multigreen-large-horiz-rgb_crop.png

Lekti Kwasans MAP ak Evalyasyon Matematik

Elèv BGA ak elèv atravè Lekòl Piblik Boston dènyèman te pran laLekti Kwasans MAP ak Evalyasyon Matematik, yo administre nan klas 6yèm jiska 12yèm ane.  MAP Growth se yon tès ki baze sou òdinatè ki adapte ak repons elèv ou an an tan reyèl pou mezire nivo konpetans yo nan matyè yo evalye a. Elèv yo te pran egzamen sa a atravè Lekòl Piblik Boston yo pou yo ka enfòme plan ansèyman edikatè yo pou satisfè bezwen elèv yo pi byen, epitou pou ede nou idantifye elèv ki ka benefisye de sipò akademik adisyonèl. Majorite a nan elèv nou yo te montre gravite objektif pandan administrasyon tès yo.

Kòm rezilta yo te pran evalyasyon an, elèv BGA yo te resevwa sa yo rele yon "RIT nòt," osi byen ke yon percentile. Nòt RIT la se nòt jeneral ki baze sou yon echèl Rasch unit (RIT) ki endike kijan elèv ou a te fè nan matyè sa a. Li se yon estimasyon nivo ansèyman elèv ou a, epi li ka itilize tou pou mezire pwogrè ak kwasans sou tan.  Persantil la dekri fason nòt elèv ou a konpare ak lòt elèv nan nivo klas yo nan nivo nasyonal la. pran tès la; elèv yo ka gen percentile ki varye ant 1 ak 99. 

Nou ankouraje w pou w revize rapò sa a ak jèn moun ou a, pou ranfòse ke kèlkeswa nòt yo genyen kounye a, elèv yo ap kontinye grandi nan konpetans yo grasa yon angajman nan etid BGA yo ak nan pwofite sipò yo ofri nan lekòl la.

Lekòl Piblik Boston te voye nòt endividyèl yo.Men kèk konsèy sou aksyon ou ka pran ak elèv ou a:

  • Idantifye konpetans ak konsèp elèv ou a aprann

  • Pale ak pwofesè oswa konseye elèv ou a sou bezwen ansèyman

  • Siveye kwasans akademik sou tan

Tanpri sonje: 

MAP se sèlman yon endikasyon ki jan pitit ou a ap fè byen nan matematik ak lekti.Ou ta dwe konsidere tou kòman pitit ou a ap byen travay nan klas, pwojè espesyal, ak diskisyon w ap genyen ak pwofesè elèv ou a.

bottom of page