top of page

Règleman Elektwonik

Nou tout konnen telefòn selilè yo se yon pati enpòtan nan lavi nou, men salklas nou yo dwe pa gen distraksyon pou elèv nou yo ka konsantre epi aprann. Elèv nan BGA yo ap kontinye gen dwa sèvi ak telefòn yo pandan peryòd pase yo ak nan manje midi. Yo pa pèmèt yo wè oswa itilize telefòn selilè ak elektwonik pandan klas yo (san pèmisyon pwofesè a). N ap kontinye aplike règleman sa a pou elèv nou yo ka konsantre sou aprantisaj nan klas yo. Si fanmi yo bezwen kontakte elèv yo pandan klas yo, yo ka toujou rele Biwo Prensipal BGA (617-635-9860) epi n ap konekte ou avèk yo.

Revised Electronics Policy.png
bottom of page