Pou Fanmi

IMG_0239.jpg

Lyen pou fanmi yo

Fanmi nou yo se yon pati enpòtan nan kominote BGA epi nou toujou ap chèche opòtinite pou selebre ansanm. Resous ki nan sit sa a ta dwe ede ou sipòte pwogrè akademik, sosyal ak emosyonèl pitit ou a, epi ofri lòt opòtinite pou ou patisipe. Anplis lyen ki bay sou paj sa a, ou ka jwenn Manyèl Elèv la, enfòmasyon sou Transpòtasyon, Kòd Konduit BPS, ak enfòmasyon sou kòd abiman ak inifòm lekòl mwayen yo. Epi finalman, pa bliye enskri pou lèt chak mwa nou an lè l sèvi avèk f "Join fòm Mailing nou an nan pati anba a nan paj la.

IMG_0284.jpg