top of page
Kòd abiman

Tout elèv lekòl presegondè yo oblije mete yon inifòm chak jou. Règleman inifòm nou an ede bati yon ekip inifye, inifye epi li vize pou diminye estrès la sou elèv la ak fanmi an lè y ap deside ki ekipe ki apwopriye pou lekòl la. Nou pral gen okazyonèl rad jou ki jou ke elèv yo ka eksprime tèt yo lib e apwopriye. Tanpri gade paj 17 Manyèl Elèv ak Fanmi pou plis enfòmasyon sou kòd abiman BGA.

To purchase your uniform at Metro School Uniforms, use the links below:

Link bay founisè inifòm lekòl la

Link bay founisè inifòm lekòl la

MS Uniform Policy 23.jpg
bottom of page