top of page

Akademisyen

Konsantre sou Aprantisaj Eksperyans

Kòm yon lekòl 6-12,Boston Green Academy te etabli yon pwogram etid solid pou sèt ane pou prepare elèv yo pou kolèj ak karyè. Kondisyon rijid pou gradyasyon Boston Green Academy depase sa ki nan Lekòl Piblik Boston yo, epi li satisfè tout egzijans Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè Massachusetts.

IMG_9430.jpg
bottom of page