top of page
Senior ak ansyen sipò
IMG_0039.jpg
College going_J.jpg

Resous

College Board - Admisyon kolèj - SAT
FAFSA sou entènèt la - Èd Elèv Federal
Aplike nan kolèj ak Common App | Aplikasyon komen
Naviance: Preparasyon Kolèj ak Karyè
Khan Akademi | Gratis kou sou entènèt, leson ak pratik
Youthbuild
FairTest: Sant Nasyonal pou Fwa ak Tès Open

Tout elèv BGA yo gen aksè a Naviance, yon pwogram lojisyèl pou kolèj ak karyè. Naviance se yon zouti enpòtan ke elèv yo itilize nan klas 9yèm ane eskolè 12yèm ane, ak pi itilizasyon ki fèt nan ane dènye ane yo jan yo soumèt aplikasyon pou kolèj yo. Elèv yo itilize Naviance nan konsèy ak klas Devlopman High School pou eksplorasyon endepandans, kolèj ak karyè, ak planifikasyon akademik. Yo ka kontwole pwogrè akademik yo, fikse objektif, rechèch pou pwogram anrichisman pandan ete, epi aplike nan kolèj.

Pou jwenn aksè Naviance, tanpri  klike isit la.

 

Naviance ki disponib pou gradye BGA pou jiska sèt ane, e yo ka toujou itilize pou aplike pou kolèj menm apre yo fin diplome! Li kenbe tras nan dènye aplikasyon pou kolèj BGA, estatistik elèv, ak desizyon admisyon, osi byen ke lèt rekòmandasyon.

 

Tanpri imèl nou nan college@bostongreenacademy.org ak demann transkripsyon oubyen asistans pou aplike pou transfere nan kolèj.

Anciens Aktivite yo
Thanksgiving Dine ak Panel Alumni
Anbasadè Anciens

bottom of page