top of page

Konsèy ak Resous Sekirite Tan Fwad

Gen yon ijans frèt ki deklare nan Boston soti vandredi 3 fevriye rive dimanch 5 fevriye. Lè yo ekspoze a tanperati ki ba ak gwo van, gen yon risk ogmante pou ipotèmi ak fredi. Nou rekonèt fèmen lekòl yo se yon defi pou anpil nan fanmi nou yo epi ankouraje fanmi ki nan bezwen pou yo pwofite de Sant chofaj BCYF vandredi ak samdi.

Tanpri tcheke tou granmoun aje, moun ki andikape, ak moun ki fè eksperyans sanzabri, epi pran prekosyon lè w ap itilize aparèy chofaj pòtab tankou aparèy chofaj espas.

Kote Aksè Manje

Sèvis Manje ak Nitrisyonèl BPS pral gen 13 lokal manje ki louvri soti 8 am-1 pm nan dat 3 fevriye. Chak lokal pral gen yon manje maten frèt ak manje midi cho pou vin chèche. Anba a se sit yo dwe louvri.

 • Thomas A. Edison K8 School, 60 Glenmont Rd, Brighton, MA 02135

 • James F. Condon School, 200 D St, South Boston, MA 02127

 • Mario Umana Academy, 312 Border St, East Boston, MA 02128

 • Boston Latin School, 78 Avenue Louis Pasteur, Boston, MA 02115

 • Margarita Muniz Academy, 20 Child St, Jamaica Plain, MA 02130

 • Orchard Gardens, 906 Albany St, Roxbury, MA 02119

 • Lila Frederick Pilot Middle School, 270 Columbia Rd, Dorchester, MA 02121

 • Richard J. Murphy K-8 School, 1 Worrell St, Dorchester, MA 02122

 • Community Academy of Science and Health, 11 Charles St, Dorchester, MA 02122

 • Mildred Ave K-8 School, 5 Mildred Ave, Mattapan, MA 02126

 • Boston Community Leadership Academy, 655 Metropolitan Avenue, Hyde Park, MA 02136

 • Dr. William H. Ohrenberger School, 175 W Boundary Rd, West Roxbury, MA 02132

 • Lekòl Elemantè Josiah Quincy, 885 Washington St, Boston, MA 02111

Pou plis enfòmasyon, tanpri vizite paj Konsèy Sekirite nan Tan Fwad Vil Boston,lye isit la.

bottom of page