top of page
Sipò elèv yo

Klike la a pou Divizyon Lekòl la:

Kilti lekòl la

Sante ak Byennèt:  https://sites.google.com/bostongreenacademy.org/sstatbga/home

Devlopman Elèv: CHACHE POU LI.

Nan Boston Green Academy, nou kwè anpil nan sèvi sosyete, emosyonèl ak fizik byennèt tout elèv yo, anplis de bezwen akademik yo. Nou envesti nan yon Ekip Sipò pou elèv ki gen talan ak solid pou elèv nou yo ka sèvi tou de andedan ak andeyò lekòl nou an avèk konpasyon, senpati, responsablite ak entegrite.

 

Ekip Sipò Elèv Boston Green (SST) vize bay yon parapli nan sèvis sipò nan kominote lekòl la. An jeneral, ekip la sipòte byennèt sosyal, emosyonèl ak fizik elèv nou yo, paran yo ak anplwaye yo. Ekip la gen de divizyon, Biwo pou Konsèy ak Byennèt ak Biwo Sipò ak Entèvansyon.

 

Biwo pou konsèy ak byennèt konsiste de travayè sosyal lekòl la, konseye pedagojik, konseye entèn yo ak enfimyè lekòl la. Inite Ekip gen ladan: Brian Gonsalves, LICSW Direktè Sipò pou Elèv, Vanessa Brea, Konseye Gid Konsiltatif Lekòl Segondè, Jodi Lè sa a, konseye pedagojik lekòl segondè, Mary Heney, LMHC, Edikasyon espesyal, Travayè sosyal, Lauren Kelton, Travayè sosyal lekòl segondè LICSW, ak Marta Bausmer, Enfimyè Lekòl la.

 

Biwo pou sipò ak entèvansyon konsiste de Asistan Direktè ak Kominote jaden kominotè ki kontwole kilti ak disiplin lekòl yo. Inite Ekip gen ladan: Jeff Becker, Asistan Direktè, Reginald Loving, CFC High School, Jaqueline Sims, CFC Lekòl Segondè, Briea McDaniels, CFC Middle School, Winston Bennett, CFC Middle School. Pou sipòte kilti lekòl Ekip Sipò Elèv la enkòpore apwòch jistis Reparasyon ak lòt modèl aprantisaj sosyal emosyonèl.

 

Ekip Sipò Elèv la tou patnè avèk sèvis Arbor Counseling, Pwogram Terapi Terapi Doktè Wayne, West End Boys ak Club Girls, Big Brothers / Big Sisters nan Massachusetts Mentor 2.0, ak lòt moun ki pran plon an avèk edike anplwaye ansèyman nou sou trauma enfòme pratik.

 

Pou kontakte Ekip Sipò Elèv la, tanpri rele BGA Main Office epi mande pou moun ou ta renmen pale avèk yo. Ou ka jwenn aksè nan biyo pou Ekip Sipò Elèv la isit la. Nou gade pou pi devan pou tande nan men ou.

bottom of page