top of page
Erick Peña - Konseye Post-Segondè
Eric Pena.png

Non mwen se Erick Peña. Mwen se yon konseye 2yèm ane apre lekòl segondè nan BGA. Mwen ka ede nan planifikasyon pou kolèj, pwogram karyè, èd finansye, oswa bous detid. Mwen ap tann pou m travay ak elèv yo epi ede yo atenn objektif apre gradyasyon yo.

bottom of page