top of page
Maeberly Daniel - Parapwofesyonèl, Lekòl mwayen
Maeberly Daniel.png

Bonjou, Non mwen se Maeberly Daniel e sa se premye ane mwen isit la nan BGA! Mwen nan wòl yon parapwofesyonèl bò lekòl segondè e mwen kontan dèske mwen isit la. Mwen te konplete etid bakaloreya mwen nan University of Massachusetts Boston, se yon majè nan angle ak yon minè nan Edikasyon Segondè. Pi resamman, mwen te konplete Master's nan Edikasyon tou nan UMass Boston. Mwen pasyone pou jèn moun e mwen konplètman envesti nan devlopman yo, kwasans ak byennèt jeneral yo. Mwen te travay ak elèv ki soti nan Jadendanfan jiska 9yèm ane nan plizyè wòl nan senk ane ki sot pase yo e mwen gen espwa pou sa ane lekòl sa a pral pote. Deyò travay ak timoun yo - ou ka jwenn mwen kwit manje, jounal, ale nan avanti manje, ak koute mizik!

Konekte avè m pa imel nanmdaniel@bostongreenacademy.org

bottom of page