top of page

Entwodiksyon nan Plan Estratejik BGA

 

Li difisil pou nou reflechi sou estrateji nan moman nou twouve nou an. Pandemi marasa COVID-19 ak enjistis rasyal pouse yon ijans nan lavi chak jou nou an ki fòse nou rekonèt ak adrese vrè soufrans k ap pase chak jou nan kominote nou an. Inplakabl moman sa yo riske fèmen nou nan objektif nou - limite misyon nou lè nou konsantre sèlman sou moman sa a. Se egzakteman tan sa yo, menm si, kote yon estrateji enpòtan anpil; yon estrateji bay chemen pou fason kominote nou an ap avanse - anvizaje yon avni ki pi jis ak an sante - kote elèv yo jwe wòl prensipal nan defann valè yo. Li ofri nou espwa pou yon demen miyò, ak etap nou bezwen pran pou rive la. Men, sa ki pi enpòtan, li reflete valè yo nan kominote nou an. Li reflete fason desizyon nou yo - nan moman lajwa ak lit - gide travay nou pou anime kreyativite ak elaji orizon elèv nou yo. Se pou rezon sa a mwen onore pou m pataje avèk nou plan estratejik sa a pou Boston Green Academy.

Te fonde an 2011 kòm yon lekòl Charter Horace Mann nan distri a, Boston Green Academy (BGA) jodi a sèvi plis pase 500 elèv nan klas 6yèm-12yèm ane, ki soti nan chak katye nan vil Boston. Kòm sèl lekòl Boston ki konsantre sou dirabilite, nou fyè pou nou prepare pwochen jenerasyon lidè yo pou siksè nan kolèj ak karyè vèt, ak dènye adopsyon nou an nan yon pwogram Edikasyon Teknik Karyè Massachusetts Chapter 74 nan Syans Anviwònman, ak Depatman Edikasyon 2019 Green Green. Ribbon School Award reflete tou de angajman kontinyèl nou an pou ekselans ak pi bon pratik nou rekonèt nasyonalman. Pwogrè akademik nou an te reflete kwasans nou tou. Depi 2011, nou te ogmante pousantaj gradyasyon yo pa 30%, redwi elèv ki abandone 75%, epi nou double pousantaj akseptasyon kolèj a 90%. Pou travay nou, BGA yo rekonèt kounye a atravè distri a kòm youn nan lekòl segondè Boston Public School ki gen plis siksè ki pa chwazi elèv yo. 

Pou chèche bati sou siksè sa a, BGA te antreprann yon pwosesis planifikasyon konplè nan sezon otòn 2019 la. BGA te angaje pwofondman ak moun ki gen enterè atravè kominote a ki gen ladan elèv, paran, pwofesè, patnè kominotè, finansman, ak manm konsèy. Objektif nou se te anvizaje yon pi bon lekòl nan klas-yon sèl ki selebre siksè nou yo, ak rekonèt travay ki nesesè yo grandi ak rezoud defi yo. Faz inisyal travay sa a, ki te fini an mas 2020, te reflete vizyon kolektif kominote nou an pandan senk ane kap vini yo. 

Pandan pandemi an ak reveye kiltirèl enjistis rasyal peyi nou an te parèt sou mwa ki vin apre yo, komite planifikasyon nou an te lite ak fason vizyon yo te adopte an mas te reflete yon monn ki chanje. Èske nou chanje plan nou an? Eske nou rekòmanse? Ki jan defi sa yo chanje apwòch nou pou edike elèv yo? Nan fen a, valè nou yo te bay fondasyon an pou travay ki pi enpòtan nou an devan. Se vre, pandan ke pandemi marasa yo ka chanje ekwasyon fason nou aplike travay nou chak jou, objektif nou yo - direktè sa yo ki reflete travay la ak valè nou yo - rete konstan. 

Mwen tèlman fyè de travay kominote nou an fè-e li kontinye fè- pou sipòte elèv nou yo ak fanmi yo pandan yon moman ekstrèmman difisil. Yon fwa ankò, mwen te wè pasyon, senpati, ak lajwa edikatè nou yo pote nan sipòte bezwen yo holistic elèv nou yo kit nan yon salklas, oswa dèyè ekran an. Mwen menm mwen fyè menm nan mitan dezòd sa a, yo te kreye bèl deklarasyon estratejik sa a ki ba nou pwochen etap nou yo pou akeyi divès elèv ki gen tout kapasite, edike ak pèmèt yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou dirije nan dirabilite nou an. kominote ak lemonn.

Avèk rekonesans,

Alex Chu

bottom of page