top of page

Lè Marlie te nan BGA ak reflechi sou apre gradyasyon, li te vizite Union College nan Schenectady, men li te aplike sèlman nan Boston University, an pati paske li renmen Boston epi li te vle rete pre fanmi li. Lè sa a, yon pwofesè sijere li aplike nan the POSSE Fondasyon, ki bay bous detid konplè pou elèv ki ale nan yon aplikasyon solid ak pwosesis entèvyou epi finalman yo chwazi pou potansyèl lidèchip yo. Misyon POSSE a se yon misyon enpòtan, ki soutni yon pwogram ki “kwè ke lidè 21yèm syèk la ta dwe reflete melanj rich demografik peyi a. Kle pou yon avni pwomèt pou nasyon nou an chita sou kapasite lidè solid ki soti nan divès orijin pou devlope solisyon konsansis pou pwoblèm sosyal konplèks. Objektif prensipal Posse se fòme lidè sa yo nan demen.” Marlie te akòde yon bous, men pran li te vle di ke li ta bezwen ale nan yon kolèj patnè POSSE. Youn nan pyès ki fè POSSE gen anpil siksè se ke òganizasyon an kreye yon kowòt vre nan entelektyèl nan chak nan kanpis afilye yo, epi li bay sipò entans pou elèv yo menm anvan yo rive sou lakou lekòl la as freshmen. Entelektyèl yo rankontre regilyèman, youn sipòte lòt, epi yo vin yon kalite fanmi pwolonje. Union College te rive youn nan kanpis POSSE yo, e Marlie, ki te demontre plizyè fwa pandan konvèsasyon nou an ke li gen tou de opinyon fò ak yon lide ouvè, te deside bay Union yon eseye. Li kontan li te fè.

 

Nenpòt dezyèm panse sou demenaje twa èdtan soti nan kay la ap pase, epi anjeneral rive a 3 am nan bibliyotèk la lè w ap etidye pou yon tès. Marlie prèske nan dezyèm ane li, epi li toujou pa sèten kiyès nan kat chemen jeni li ta ka pouswiv kòm yon karyè. Jeni elektrik se nan nwayo Biyomedikal, Odinatè, ak Jeni Mekanik, e Marlie pa mete okenn presyon sou tèt li pou pran yon desizyon byen. Ti tan lib li te pase ap chante nan koral levanjil kolèj la epi kòm prezidan klib dans Afriken an. “Genyen sèlman yon ti popilasyon elèv koulè la, epi nou eseye angaje youn ak lòt regilyèman epi sonje ke nou pa poukont nou. Tout moun nan kolèj la vrèman bèl e mwen gen tandans antann yo ak tout moun."

 

Lè yo te mande l sou BGA, Marlie di ke pran kou AP se te youn nan pi bon desizyon li te janm pran e ke fè sa vrèman te ede nan tranzisyon nan kolèj. "Ekri se aparamman yon gwo bagay nan kolèj, e alòske pifò pwofesè yo pa atann pèfeksyon nan men elèv nevyèm ane yo, li te vrèman bèl tande nan men youn nan pwofesè mwen yo ke li vrèman apresye fason mwen te kominike panse mwen nan ekri." Marlie rekòmande anpil kou AP nan Matematik ak Angle pou nenpòt moun ki konsidere kolèj. "Pran klas sa yo montre kantite travay ou pral jwenn nan kolèj la epi li ede w òganize epi prepare pou sa k ap vini an." Finalman, lè yo mande Marlie sou nenpòt mo sajès pou etidyan BGA aktyèl yo, li sote. “Juniors espesyalman—ou pa bezwen pè pwofite opòtinite yo ofri w. Mwen te prèske fòse pou aplike nan POSSE epi li se youn nan pi bon bagay mwen te janm fè. Ou pa bezwen pè pran risk. Pafwa ou pa wè benefis nan moman sa a men ou dekouvri se te pi bon bagay ou te kapab fè."

bottom of page