SEPAC/District Online Posting for Parent Orientation

Boston Green Academy, in collaboration with the Department of Elementary and Secondary Education will be hosting a parent orientation to learn about the upcoming Special Education and Civil Rights review in our district.

 

The parent orientation will be held on October 23rd at 7 p.m. at

 

Bruce C. Bolling Municipal Building,

2300 Washington St. 

Roxbury, MA 02119

 

Please join us!

Contact Dre Woodberry at 617 635-9860 with any questions about the parent orientation or the review.  

Nhiệm vụ của chúng ta

Học viện Boston Green chào đón các sinh viên đa dạng về mọi khả năng, giáo dục và trao quyền cho họ thành công trong đại học và nghề nghiệp, và chuẩn bị cho họ dẫn đầu trong sự bền vững của cộng đồng và thế giới của chúng ta.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (phone)
617 635-9858 (fax)
info@bostongreenacademy.org
Liên hệ chúng tôi

Học viện Boston Green không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, bản sắc giới tính, dân tộc, khuynh hướng tình dục, khuyết tật về thể chất, tuổi, tổ tiên, hoạt động thể thao, nhu cầu đặc biệt, thành thạo tiếng Anh ngôn ngữ, hoặc thành tích học tập trước.