Eric Perez, Paraprofessional

I have been working for BPS for the past 3 years as a paraprofessional. This year marks my fourth! My area of expertise is in science, specifically Biology. I enjoy bike riding, video games, using programs to create computer games, and taking care of my wiener dog, Max! I have been to 3 countries: El Salvador, Spain and France, and I plan on traveling more in the future!

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Scroll here

BGA's national Green Ribbon School award from the U.S. Dept. of Education for our whole-school green and sustainable practices.