Konsèy fanmi

BGA Fanmi Konsèy la sèvi kòm vwa paran ak gadyen pou BGA Administrasyon an, Fakilte ak Komisyon Konsèy la. Yo pote panse, lide ak enkyetid fanmi yo nan reyinyon chak mwa yo, kidonk enfòmasyon sa yo ka enkli nan pwosesis pou pran desizyon nan lekòl nou an. Konsèy fanmi an defann fanmi yo, fè efò pou yo egzamine dezi yo nan operasyon lekòl la.

Konsèy fanmi an ap chèche manm adisyonèl ak ofisye pou ane lekòl 2018-2019 la. Si ou enterese nan rantre nan, tanpri kontakte Dre Woodberry, Koòdonatè Enskripsyon ak Outreach. Klike sou non l 'yo voye yon imèl oswa rele l' nan 857-891-1742.

Fanmi reyinyon Konsèy la

Novanm 20, 2018 5 p.m. swiv pa Dine a Thanksgiving tout-lekòl.

Janvye 15, 2019 ak 19 Mas, 2019

Reyinyon final nan ane a sou 21 me oswa 23rd pou Dine Konsèy la paran.
 

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

BGA's national Green Ribbon School award from the U.S. Dept. of Education for our whole-school green and sustainable practices.