Tiana Padgett, Paraprofessional

Upon receiving my bachelors degree in Behavioral Science from FSU, I did my capstone internship at a law firm in Washington D.c.. After arriving back to Boston I landed a job as a paralegal at an Immigration firm. After a year at the law firm, I decided I wanted something new. I then found BGA, and this is my second year. 

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Scroll here

BGA's national Green Ribbon School award from the U.S. Dept. of Education for our whole-school green and sustainable practices.