top of page

Gid Planifikasyon Post Gradye

BGA College and Career Team Mission 

 

Misyon Ekip Planifikasyon Apre Gradye a se pou sipòte elèv yo pandan y ap kreye epi angaje yo nan opsyon pèsonalize, reyalis pou tèt yo pi lwen pase lekòl segondè. Atravè leson vize, entansyonèl, alè ak eksperyans regilye, kontinyèl ki gen sans, Ekip Post-Gradye a ekspoze elèv yo nan opòtinite enpòtan ki amelyore eksplorasyon apre lekòl segondè ak desizyon yo. 


Objektif ou yo. Gid nou an. Lavni ou


 

AKTIVITE PLANIKASYON APRE LEKÒL SEGHÒ

Aplikasyon Bootcamps

Panno Karyè ak Atelye

Sesyon enfòmasyon/vizit sou òganizasyon karyè

Sesyon enfòmasyon/vizit nan kolèj  

Doub Enskripsyon - rekritman ak sipò

Entèvyou Mock

Devlopman pòtfolyo

Sesyon enfòmasyon/vizit lekòl komès

Sipò pou Planifikasyon Tranzisyon

Pèmi travay

bottom of page