top of page
Kou lekòl mwayen

Lang Angle Arts

ELA 6 - Madan Velez

ELA 6 estriktire kòm yon atelye lekti ak ekriti kote elèv yo eksplore yon varyete estil nan fiksyon ak non fiksyon. Kou a divize an inite ak yon konsantre sou naratif pèsonèl, fiksyon reyalis, tèks enfòmasyon, literati tradisyonèl, ak ekriti diskisyon. Anplis li ak analize yon gran varyete tèks, elèv yo pral eksprime tèt yo yon fason kreyatif lè yo ekri pwòp memwa orijinal yo, istwa kout, editoryal, powèm, istwa fe, ak atik karakteristik.

 

ELA 6, 7, 8 - Madam Adan

Ansèyman lekti Just Words® sipòte lektè ki gen difikilte yo – moun ki pa metrize ladrès fondamantal estrikti lang yo anjeneral aprann nan klas matènèl-3yèm ane – ak estrateji ki pral pèmèt yo li ak eple mo poukont yo epi devlope ladrès ki nesesè pou jwenn aksè ak metrize klas yo. -nivo estanda. Li mete aksan sou konsyans fonemik, fonetik, etid mo, ak òtograf, Just Words se eleman etid mo nan kourikoulòm Wilson Reading System® nan yon vitès akselere. Kòm sa yo, prensip ansèyman yo reflete youn ak lòt.

Angle kòm dezyèm lang

 

ESL 6, 7 & 8: debutan – Madam Chan

Kou sa a se yon kou ESL pou debutan nan lang akademik. Nou pral konsantre sou devlopman vokabilè, konpreyansyon lekti, ak ekriti akademik de baz senp. Kou sa a pral eksplore yon varyete modèl lapawòl ak ekriti pou ede elèv yo metrize langaj konvèsasyon ak akademik.

 

ESL 6, 7 & 8 – Madam Chan

Kou sa a se yon kou ESL entèmedyè lang akademik. Nou pral konsantre sou devlopman vokabilè, konpreyansyon lekti, analiz ak entèpretasyon tèks yo, ak ekriti/prezantasyon senp, debaz akademik. Kou sa a pral eksplore yon varyete estil, tankou istwa kout, woman ak materyèl ki pa fiksyon chwazi nan divès domèn kontni.

Syans imanitè

 

Syans imanitè 6 - Madam Murray

Syans imanitè se klas kote w ap etidye ansyen mond lan.  Pandan klas sa a w ap aprann panse tankou yon syantifik sosyal, w ap eseye konprann ki jan moun t ap viv nan tan lontan, w ap tire konklizyon sou lavi nan tan lontan an. ansyen mond ki baze sou zafè yo kite dèyè. Nou pral kòmanse lekti ane a sou premye moun ak syantis sosyal yo ki etidye zafè yo te kite dèyè yo. Lè sa a, nou pral etidye ansyen Sumer, Mezopotami, Lagrès, peyi Lejip, Lachin, ak peyi Zend.

 

Syans imanitè 7 - Mesye Damien

Ki jan yon zile ka afekte lemonn antye? Istwa Karayib la se yon kou ki fèt pou amelyore alfabetizasyon istorik ak ladrès panse kritik elèv yo. Nou egzamine yon seri pwoblèm atravè lantiy eksperyans nan Karayib la tankou: dwa moun, ekonomi, aktivite politik, imigrasyon, ak plis ankò. Nou itilize pwojè aprantisaj ki konsantre sou elèv tankou ladrès deba, jwe wòl, biyografi vityèl ak pwojè ki baze sou amelyore eksperyans elèv la.

 

Syans imanitè 8 -  Kennedy

Syans imanitè 8yèm ane pral fè yon plonje apwofondi nan Sivik ak Gouvènman. Nou pral vwayaje soti nan prezan nan tan pase gade nan Gouvènman US la an konparezon ak lòt gouvènman yo. Apre sa, nou pral etidye istwa sistèm jistis kriminèl la epi pandan n ap gade pwofondman nan sistèm jistis jivenil ak objektif pou nou aprann dwa nou kòm sitwayen. Lè sa a, nou pral gade nan mouvman Dwa Sivil la ak fason li konekte ak mond jodi a. Pandan tout ane a nou pral fè anpil refleksyon pou nou wè ki jan tout bagay sa yo konekte ak tèt nou e kisa nou ka fè pou amelyore estrikti nou santi yo kraze.

 

Syans imanitè 8, Edikasyon espesyal - Madam Hansen

Syans imanitè se non yo bay yon klas ki eksplore eksperyans imen an. Klas imanitè sa a ki gen tit “Reponn a lenjistis” ede elèv yo eksplore fason moun te reyaji kont rasis, prejije, ak inikite nan diferan pwen nan listwa. Pandan tout klas sa a, nou pral eksplore repons politik/tribinal, atistik, ak òganizasyonèl pou plizyè gwo enjistis nan istwa Ameriken, anpil ladan yo toujou prezan jodi a. Elèv yo ap repete kesyon an "ki jan moun te reyaji devan enjistis?". Lè yo devlope yon konpreyansyon sou fason moun yo te reyaji nan enjistis, elèv yo pral devlope pwòp repons inik yo ak plan daksyon pou kesyon an "ki jan nou ka reponn a enjistis, jodi a?". Antre nan kontni istorik la pral konsantre sou lekti, ekriti, panse kritik, anotasyon, deba, ak ladrès kolaborasyon.

 

Matematik

 

Matematik 6 – Madam Hall

Matematik 6yèm ane etidye rapò, pwopòsyon, nonb rasyonèl, ak ekspresyon ak ekwasyon. Nou reflechi sou ki jan matematik se reyèlman jis yon lòt fason pou pale sou relasyon - ant nimewo, mo, ak anviwònman nou an. Elèv yo solidifye konpetans nan matematik – tou de nan vokabilè matematik ak travay nimewo san yon kalkilatris, travay ak nimewo antye, fraksyon, ak desimal. Kou a konsantre sou kat domèn kritik: (1) konekte rapò ak pousantaj ak miltiplikasyon ak divizyon nimewo antye epi sèvi ak konsèp nan rapò ak pousantaj pou rezoud pwoblèm; (2) konpreyansyon konplè sou divizyon fraksyon ak pwolonje nonm yo nan sistèm nonm rasyonèl yo, ki gen ladan nimewo negatif; (3) ekri, entèprete, epi sèvi ak ekspresyon ak ekwasyon; ak (4) devlope konpreyansyon nan panse estatistik.

 

Matematik 6/7 Sou-Separe – Madan Joseph

Elèv ki enskri nan Kou Matematik 6yèm/7yèm Ane Boston Green Academy pral konsantre sou koneksyon rapò ak pousantaj ak miltiplikasyon ak divizyon nimewo antye; itilize konsèp rapò ak pousantaj pou rezoud pwoblèm; opere ak fraksyon ki gen ladan divizyon; pwolonje konpreyansyon yo sou nimewo yo enkli nonb rasyonèl ak negatif; ekri, entèprete, epi sèvi ak ekspresyon ak ekwasyon; epi devlope konpreyansyon yo genyen sou panse estatistik. Pandan tout kou sa a, elèv yo pral devlope estrateji aprantisaj, ladrès panse kritik, ak teknik pou rezoud pwoblèm nan devlope pwòp pwoblèm ak solisyon yo ansanm ak pwoblèm ki baze sou travay ki kouvri sijè ki anwo yo nan gwoup aprantisaj kolaboratif. Apwòch sa a pral ede elèv yo aprann kijan pou vizyalize matematik, reprezante konsèp matematik, epi pèsevere ak rezoud pwoblèm.

 

Matematik 7 – Ms. Sklar

Nan klas 7yèm ane, nou konsantre sou kat domèn kritik: (1) relasyon pwopòsyonèl; (2) operasyon ak nimewo ak travay ak ekspresyon ak ekwasyon lineyè; (3) rezoud pwoblèm ki enplike desen echèl ak konstriksyon jeyometrik, ak travay ak fòm ki genyen de ak twa dimansyon pou rezoud pwoblèm ki enplike zòn, sifas, ak volim; epi (4) pwobabilite ak estatistik.

 

Matematik 7/8 Sou-Separe – Madam Jospeh

Elèv yo kòmanse klas 8yèm ane ak jeyometri transfòmasyon. Yo etidye transfòmasyon rijid ak kongriyans, Lè sa a, dilatasyon ak resanblans (sa a bay background pou konprann pant yon liy nan plan an kowòdone). Apre sa, yo bati sou konpreyansyon yo genyen sou relasyon pwopòsyonèl soti nan klas 7yèm ane pou etidye relasyon lineyè. Yo eksprime relasyon lineyè lè l sèvi avèk ekwasyon, tab, ak graf, epi fè koneksyon atravè reprezantasyon sa yo. Yo ogmante kapasite yo pou yo travay ak ekwasyon lineyè nan youn ak de varyab. Bati sou konpreyansyon yo genyen sou yon solisyon nan yon ekwasyon nan youn oubyen de varyab, yo konprann sa vle di yon solisyon nan yon sistèm ekwasyon nan de varyab. Yo aprann ke relasyon lineyè yo se yon egzanp yon kalite espesyal nan relasyon yo rele yon fonksyon. Yo aplike konpreyansyon yo sou relasyon lineyè ak fonksyon nan kontèks ki enplike done ak varyasyon. Yo pwolonje definisyon ekspozan yo genyen ladan yo tout antye, epi nan pwosesis la kodifye pwopriyete ekspozan yo. Yo aprann sou lòd grandè ak notasyon syantifik pou yo reprezante ak kalkile ak anpil gwo ak anpil ti kantite. Yo rankontre nonm irasyonèl pou premye fwa epi yo pwolonje sistèm nimerik rasyonèl nan yon fason enfòmèl nan sistèm nimerik reyèl la, ki motive pa travay yo ak Teyorèm Pitagò a. Yo fini ane a ak yon etid sou komèsan yo nan kòn, silenn, ak esfè. Pandan tout kou sa a, elèv yo pral devlope estrateji aprantisaj, ladrès panse kritik, ak teknik pou rezoud pwoblèm nan devlope pwòp pwoblèm ak solisyon yo ansanm ak pwoblèm ki baze sou travay ki kouvri sijè ki anwo yo nan gwoup aprantisaj kolaboratif. Apwòch sa a pral ede elèv yo aprann kijan pou vizyalize matematik, reprezante konsèp matematik, epi pèsevere ak rezoud pwoblèm.

 

Matematik 8 – Madam Creasey

Nan klas 8yèm ane, tan ansèyman an ta dwe konsantre sou twa domèn kritik: (1) fòmile ak rezònman sou ekspresyon ak ekwasyon, tankou modèl yon asosyasyon nan done bivarye ak yon ekwasyon lineyè ak rezoud ekwasyon lineyè ak sistèm ekwasyon lineyè; (2) konprann konsèp yon fonksyon epi sèvi ak fonksyon pou dekri relasyon quantitative; epi (3) analize espas ak figi ki genyen de ak twa dimansyon lè l sèvi avèk distans, ang, resanblans, ak kongriyans, epi konprann epi aplike Teyorèm Pitagò a.

Syans

 

Syans Inifye 6 - Mesye Vorce

Entegrasyon Latè ak syans espas, lavi, ak syans fizik ak teknoloji/jeni bay elèv klas 6yèm ane nan Boston Green Academy opòtinite ki enpòtan ak enteresan ak fenomèn natirèl ak pwoblèm konsepsyon ki mete aksan sou relasyon estrikti ak fonksyon nan mond ki antoure yo. Elèv yo gen rapò estrikti ak fonksyon atravè analiz mond makwo ak mikwoskopik, tankou karakteristik ak pwosesis Latè, wòl selil yo ak anatomi nan sipòte òganis vivan yo, ak pwopriyete materyèl ak vag yo. Elèv yo sèvi ak modèl epi bay prèv pou fè reklamasyon ak eksplikasyon sou relasyon estrikti-fonksyon nan diferan domèn STE.

 

Syans Inifye 6/7 Sou-Separe – Madan Joseph

Elèv yo kòmanse klas 8yèm ane ak jeyometri transfòmasyon. Yo etidye transfòmasyon rijid ak kongriyans, Lè sa a, dilatasyon ak resanblans (sa a bay background pou konprann pant yon liy nan plan an kowòdone). Apre sa, yo bati sou konpreyansyon yo genyen sou relasyon pwopòsyonèl soti nan klas 7yèm ane pou etidye relasyon lineyè. Yo eksprime relasyon lineyè lè l sèvi avèk ekwasyon, tab, ak graf, epi fè koneksyon atravè reprezantasyon sa yo. Yo ogmante kapasite yo pou yo travay ak ekwasyon lineyè nan youn ak de varyab. Bati sou konpreyansyon yo genyen sou yon solisyon nan yon ekwasyon nan youn oubyen de varyab, yo konprann sa vle di yon solisyon nan yon sistèm ekwasyon nan de varyab. Yo aprann ke relasyon lineyè yo se yon egzanp yon kalite espesyal nan relasyon yo rele yon fonksyon. Yo aplike konpreyansyon yo sou relasyon lineyè ak fonksyon nan kontèks ki enplike done ak varyasyon. Yo pwolonje definisyon ekspozan yo genyen ladan yo tout antye, epi nan pwosesis la kodifye pwopriyete ekspozan yo. Yo aprann sou lòd grandè ak notasyon syantifik pou yo reprezante ak kalkile ak anpil gwo ak anpil ti kantite. Yo rankontre nonm irasyonèl pou premye fwa epi yo pwolonje sistèm nimerik rasyonèl nan yon fason enfòmèl nan sistèm nimerik reyèl la, ki motive pa travay yo ak Teyorèm Pitagò a. Yo fini ane a ak yon etid sou komèsan yo nan kòn, silenn, ak esfè.

 

Syans Inifye 7 - Mesye Lyon

Nan syans klas 7yèm ane nou eksplore twa gwo sijè: Ekoloji, Tan ak Atmosfè, ak Ewozyon ak Depozisyon.

Nan Ekoloji, nou reflechi pwofondman sou fason bèt vivan kominike youn ak lòt ak anviwònman yo.  Antanke èt vivan tèt nou, nou menm tou nou eksplore fason moun gen enpak sou bagay vivan ak bagay ki pa vivan ki antoure nou yo.
 

Nan Tan ak Atmosfè, nou eksplore kòz ak efè move tan nou fè eksperyans chak jou ak ki kalite enpak moun ta ka genyen sou atmosfè nou an.
Nan Ewozyon & Depozisyon, nou konsidere ki jan materyèl latè fòme ak dekonpozisyon ak fason moun ka pi byen pwofite peyizaj fizik nou yo.

 

Syans Inifye 7/8 – Sibstansyalman Sub-Separe – Madam Adam

Kou 8yèm ane Syans Inifye nan Boston Green Academy fèt pou fè elèv yo panse ak aji tankou yon syantifik. Sa vle di elèv yo pral fè obsèvasyon; poze kesyon yo dwe reponn atravè eksperimantasyon; kolekte, òganize, ak analize done; tire konklizyon; epi reflechi sou pratik syantifik yo. Pou rezon sa a kou a pral baze sou laboratwa epi enplike anpil aktivite pratik. Inite etid yo enkli: Biyoloji selilè, Jenetik, Chimi/Dlo, ak Fòs ak Mouvman.

 

Syans Inifye 8 - Mesye Gilson

Kou 8yèm ane Syans Inifye nan Boston Green Academy fèt pou fè elèv yo panse ak aji tankou yon syantifik. Sa vle di elèv yo pral fè obsèvasyon; poze kesyon yo dwe reponn atravè eksperimantasyon; kolekte, òganize, ak analize done; tire konklizyon; epi reflechi sou pratik syantifik yo. Pou rezon sa a kou a pral baze sou laboratwa epi enplike anpil aktivite pratik. Inite etid yo enkli: Biyoloji selilè, Jenetik, Chimi/Dlo, ak Fòs ak Mouvman.

 

Kou ochwa

 

Ochwa: Edikasyon Fizik 6, 7, 8 – Mesye Hildebidle

Pwogram Edikasyon Fizik nan Boston Green Academy fèt pou ede elèv yo devlope ladrès ak konesans ki nesesè pou yo vin an sante ak aktif fizikman kounye a ak pandan tout lavi yo. Pandan klas elèv yo pral ekspoze a yon varyete fason pou yo aktif. Pandan sezon an, elèv yo pral aprann sou espò ekip, espò endividyèl, rezoud pwoblèm gwoup, ak kapasite fizik.

 

Ochwa: Konpetans rechèch ak etid 6 – Madam Zeng

Atravè kou sa a, elèv yo pral aprann kijan pou navige nan yon bibliyotèk pou jwenn materyèl yo vle. Elèv yo pral jwenn aksè nan katalòg lekòl la, chèche etajè yo, epi diskite sou sijè ki gen ladan fiksyon vs nonfiksyon ak estil pou ede nan pwosesis rechèch yo. Elèv yo pral ale ak yon konpreyansyon sou fason yo kòmanse sèvi ak sa ki disponib pou yo atravè nenpòt bibliyotèk lokal yo.

 

Ochwa: Ekoloji Iben 6 – Madam Segrest

Urban Ecology 6 se yon klas chak trimès ki prezante elèv yo sijè ki baze sou resous tankou dlo, manje, plant, nitrisyon, sante ak jadinaj. Elèv yo grandi manje nan jaden an BGA, aprann sou enèji ak dlo nan salklas la epi dekouvri ki jan sijè sa yo afekte kò nou, sante ak anviwònman an.

 

Ochwa: Art vizyèl 6 – Madam Levi

Art vizyèl nan BGA se yon nouvo kou, ki anseye atravè patenarya ak Eliot School of Fine and Applied Arts. Yo anseye li nan klas 6yèm-9yèm ane nan yon wotasyon chak trimès pandan ke elèv yo vin nan Art kat fwa pa semèn. Nou konsantre sou ladrès fondamantal ak travay nan yon seri medya ki gen ladan desen, penti, enprime, ak eskilti.

 

Ochwa: Konpetans rechèch ak etid 7 – Madam Zeng

Nan apèl sa a elèv yo pral kòmanse aprann debaz yo nan pwosesis rechèch la. Elèv yo pral eksplore pou jwenn ak valide sous dijital yo ansanm ak fason pou yo itilize sous sa yo yon fason etik pou sipòte travay yo.

 

Ochwa: Ekoloji Iben 7 – Madam Segrest

Urban Ecology 7 se yon klas chak trimès ki entwodui elèv yo nan pwoblèm dirabilite ijan tankou chanjman nan klima, ensekirite dlo, enjistis manje, ak grangou ki gen enpak sou kominote lokal ak mondyal nou yo. Sa a se yon klas pratik ki baze sou pwojè ki mennen elèv yo atravè pwosesis konsepsyon jeni yo epi ki fini nan pwojè aksyon elèv yo fèt.

 

Ochwa: Konpetans rechèch ak etid 8 – Madam Zeng

Pandan klas sa a, elèv yo pral kontinye devlope ladrès rechèch yo atravè konsèp tankou: alfabetizasyon dijital, sous valab, baz done, ak sitasyon. Anplis de sa, elèv yo pral eksplore mond liv atravè lekti endepandan ak gwoup.

 

Ochwa: Ekoloji Iben 8 – Madam Segrest

Urban Ecology 8 se yon klas chak trimès ki baze sou konesans elèv yo sou pwoblèm dirabilite ijan tankou chanjman klima, ensekirite dlo, enjistis manje, ak grangou ki gen enpak sou kominote lokal ak mondyal nou yo. Sa a se yon klas pratik ki baze sou pwojè ki mennen elèv yo atravè pwosesis konsepsyon jeni yo epi ki fini nan pwojè aksyon elèv yo fèt.

bottom of page