top of page
Kou lekòl segondè 

Lang Angle Arts

 

ELA 9 - Madam Olivio

Objektif prensipal kou sa a se amelyore abitid panse elèv yo, estrateji lekti ak ekriti, ak pratik koute ak pale. Elèv yo pral: konprann divès kalite ak sous-jan literati (roman, pwezi, dram, istwa kout, elatriye) ak aparèy literè; analize nonfiksyon pou vwa, diksyon, sentaks, ton, oratè, odyans, objektif, kad retorisyen an, apèl diskou, ak aparèy diskou; konstwi yon papye pozisyon ki baze sou rechèch, epi; devlope ladrès ekri ki baze sou prèv nan preparasyon pou ELA MCAS ak travay nan nivo kolèj. Elèv yo pral angaje yo nan ekriti kreyatif ak analitik epi yo pral amelyore kapasite yo nan koreksyon ak revizyon pou tou de kalite ekriti. Elèv yo pral pratike ladrès agimantasyon yo tou pandan diskisyon demokratik souvan pandan ane a ak atravè pwojè ekriti a kout ak alontèm. Anpil estanda rekòmanse pandan ane a, men yo prevwa plis metriz epi yo pral evalye fòmativman pandan elèv yo ap pwogrese nan kourikoulòm lan.

 

ELA 9 - Madam Hawkes

Objektif prensipal kou sa a se amelyore ak defi abitid panse elèv yo, estrateji lekti ak ekriti, ak pratik koute ak pale. Elèv yo pral konprann divès kalite ak sous-jan literati (roman, pwezi, dram, istwa kout, elatriye) ak aparèy literè; analize non-fiksyon pou vwa, diksyon, sentaks, ton, oratè, odyans, ak objektif, kad retorisyen an, apèl diskou, ak aparèy diskou; konstwi yon papye pozisyon ki baze sou rechèch; epi devlope ladrès ekri ki baze sou prèv an preparasyon pou ELA MCAS ak travay nan nivo kolèj. Elèv yo pral angaje yo nan ekriti kreyatif ak analitik epi yo pral amelyore kapasite yo nan koreksyon ak revizyon pou tou de kalite ekriti. Atansyon renouvlab yo peye plizyè estanda Nwayo Komen pandan tout ane a, men yo espere ogmante metriz. Konpetans yo pral evalye fòmativman regilyèman epi evalyasyon sumatif gen ladan yon egzamen mitan-tèm ak yon pwojè rechèch finalman.

 

ELA 10 - Madan Rangel

Èske konsèp "Rèv Ameriken" nan mobilite anlè vrèman enklizif, ak yon opsyon pou tout moun? Nannan nan konsèp la se lide ke si w ap deplase, Lè sa a, gen moun w ap deplase sot pase yo - dwe toujou gen moun ki anba a, oswa deyò a, pou pèmèt mobilite anwo pou kèk. Kiyès moun ki te deprime yo te, atravè listwa Ameriken an? Ki zouti sosyete an antye itilize pou kenbe yo la? Èske nou tout lib pou nou vrèman pouswiv bonè? Atravè literati, nou pral egzamine kesyon ki antoure idantite, entèseksyon, ak jistis sosyal ki soti nan pwoblèm sa yo. Ansanm, nou eksplore moso kout atravè Writers Workshop, epitou nou antre nan yon pwogram lekti endepandan anbisye atravè Readers Workshop ki pèmèt nou eksplore tèm sa yo atravè etid otodirije.

 

ELA 11 - Doktè Van

Nan Angle and Humanities 11, nou pral konsidere kesyon esansyèl la, Ki jan nou fè sa ki dwat devan enjistis? Nan ELA, nou pral konsidere opresyon ak privilèj kòm fòm enjistis epi n ap konstwi konpreyansyon nou sou mwayen moun yo reziste opresyon lè yo angaje ak tèks literè ak enfòmasyon konplèks ki soti nan otè aklame moun istorik yo. Tèks santral yo enkli ekstrè nan The Souls of Black Folk pa sosyològ ak aktivis Ameriken WEB Du Bois, "Diskou Konpwomi Atlanta" pa Booker T. Washington, refòmatè Ameriken ak pyonye edikasyon, literati Olokòs (tankou The Book Thief pa otè Ostralyen an). Markus Zusak), Deogratias: A Tale of Rwanda pa atis grafik Bèlj Jean-Philippe Stassen, Macbeth pa William Shakespeare, ak A Raisin in the Sun pa dramatisyen Ameriken Lorraine Hansberry. Kou a pral gen ladann sipò redaksyon pou papye Tèz Junior solid, rechèch ki fèt nan Syans Imanitè 3. Kou a fini ak yon egzibisyon rechèch prensipal nan kourikoulòm ki vize pou pote chanjman sosyal pou diminye enjistis nan kominote nou yo. Bati konpetans nou nan lekti, ekri, koute, pale, ak langaj, nou pral aprann plis ekspè egzèse pwòp vwa nou nan reziste opresyon nan lit la bati yon avni ki pi dirab ak sosyalman jis.

 

ELA 11 Lang plasman avanse ak konpozisyon - Ms. Olivio

Youn nan objektif prensipal yo nan kou a se fè elèv yo "konsyan de entèraksyon ki genyen ant objektif yon ekriven, atant odyans lan, ak matyè yo ansanm ak fason konvansyon jenerik ak resous yo nan lang kontribye nan efikasite nan ekri." Anplis de sa, kou a, ki fèt kòm ekivalan a yon kou diskou premye ane kolèj, gen entansyon ede elèv yo nan "ekri efektivman ak konfyans nan kou kolèj yo atravè kourikoulòm nan ak nan lavi pwofesyonèl ak pèsonèl yo." Objektif kou a se ogmante konpreyansyon ak apresyasyon elèv yo nan lang angle a, sitou lang yo itilize pou diskite ak konvenk. Klas la pral etidye lojik itilizasyon angle a, aprann nouvo mo, epi li ekriti ki montre presizyon ak fòs diskou.

 

ELA 12 - Madam Betit

Ki lè konfli jistifye? Kesyon sa a pral mennen yon egzamen literati atravè estil ak peryòd tan ak yon konsantre patikilye sou fason karaktè majinalize eseye chape anba sikonstans yo. Kòm sa a se yon kou nivo siperyè, devwa lekti ak ekriti yo pral mande anpil travay deyò ansanm ak yon atansyon sou analiz literè ak agimantasyon akademik.

 

ELA 12 Literati pou plasman avanse ak konpozisyon - Madam Betit

Kou Literati ak Konpozisyon Anglè AP angaje elèv klas 12yèm ane yo nan lekti ak anpil atansyon ak analiz kritik literati imajinè. Atravè lekti aksan sou tèks yo chwazi yo, elèv yo ka apwofondi konpreyansyon yo sou fason ekriven yo sèvi ak lang pou kreye siyifikasyon. Elèv yo aprann konsidere estrikti yon travay, estil, ak tèm, ansanm ak eleman ki pi piti tankou itilizasyon langaj figire, imaj, senbolis ak ton.

 

Angle kòm dezyèm lang

 

ESL 9-12 – Mesye O'Donnell/ Madam Lefkowitz

Pwogram Angle kòm Dezyèm Lang (ESL) disponib pou elèv ki pa pale Angle kòm lang prensipal yo. Yo plase elèv yo nan klas ESL nivo apwopriye selon fason yo fè nòt nan yon tès lang, nòt konpetans nan lang, oswa yon entèvyou lang. Apre sa, elèv yo pwogrese nan nivo pwogram nan. Kourikoulòm ESL a kouvri kat domèn esansyèl: tande, pale, lekti, ak ekri. Objektif final la pou elèv ESL la se jwenn ase konpetans angle pou pran tout kou endikap san yo pa bezwen sipò ESL.

 

Syans imanitè

Syans imanitè 9 - Madam Salazar

Soti nan premye kontak ant Ameriken Endyen ak Ewopeyen yo, rive nan kolonizasyon "Nouvo Monn" ak etablisman yon nouvo nasyon, premye istwa Ameriken an chaje ak sikonstans ajitasyon, lit pouvwa, pwotestasyon, revolisyon, vyolans, ak kouraj. Nan 9yèm ane Syans imanitè, elèv yo pral egzamine kijan pouswit pouvwa a te enfliyanse entèraksyon sosyal ant diferan moun ak ekstrèm kèk moun te vle ale nan yo pou yo rive jwenn pouvwa sa a. Elèv yo pral eksplore tou ki jan sèten sosyete te kenbe pouvwa yo ak ki jan yo te reponn nenpòt moun ki disidan oswa menase sitiyasyon an. Anfen, pandan tout kou etid etidyan yo pral dekouvri gason ak fanm vanyan ki te defye enjistis yo te komèt nan pouswit pouvwa a.

 

Syans imanitè 10 - Madam Zahlaway

Kou sa a eksplore divès gwoup moun ki te fè diskriminasyon kont atravè listwa Ameriken an. Nou gade nan vwayaj yo ak batay yo pou egalite pou detèmine si yo te kapab reyalize vre egalite jodi a. Èske tout moun ka janm konplètman egal? Peryòd istwa Ameriken ke nou etidye yo se Rekonstriksyon, Jim Crow, Mouvman Dwa Sivil la, ak otobis Boston. Elèv yo fini ane lekòl la lè yo konplete yon gwo egzibisyon transcurricular, GREENTalks, kote yo eksplore pwoblèm jistis manje nan kominote yo.

 

Syans imanitè 11 - Madam Mandelbaum

Soti nan jenosid Amenyen an rive nan netwayaj etnik nan Kosovo ak Darfour, istwa modèn ante pa zak vyolans brital. Men, lidè ki te pwomèt "pa janm ankò" repete echwe pou anpeche jenosid. Nan 11yèm ane Syans imanitè, elèv yo pral atake pwoblèm enjistis nan fòm etid ka ekonomik, politik ak sosyal atravè mond lan ak atravè listwa. Sèvi ak kesyon esansyèl la, "Ki jan nou ka fè sa ki dwat devan enjistis?" elèv yo pral dekouvri ki jan peyi yo te fè eksperyans epi sonje trajedi, ansanm ak sa k ap pase lè yon eritaj enjistis ale inyore. Elèv yo fini ane a lè yo konsantre sou sekouris yo ak reziste enjistis yo, epi yo devlope pwòp plan aksyon yo pou konbat enjistis nan pwòp kominote yo.

 

Syans imanitè 12 - Madam Scott

"Imanite" se etid la nan èt imen - ki moun nou ye kòm moun ak ki jan nou yo fòme pa jewografi, istwa, gouvènman, ekonomi, kilti, literati ak atizay. Humanities 4 egzamine ki jan nou, antanke moun reyèl ki gen lavi reyèl, ta ka aprann ak grandi nan konfli ki egziste nan vil nou an, nasyon nou an, ak mond nou an. Nou pral egzamine plizyè ensidan/evènman konfli ki te fèt atravè listwa ansanm ak plis konfli modèn ki te fèt pandan lavi nou. Nou pral eseye reponn kesyon esansyèl nou an ki se "Kilè moun yo jistifye pou goumen pou dwa yo?" pandan n ap egzamine chak evènman sa yo.

 

Syans imanitè 12: Plasman avanse Syans imanitè – Madam Scott

Kou sa a pral entwodui elèv yo nan mond espasyal ki antoure yo ak enfliyans li sou konpòtman moun. Konsèp jeyografik fondamantal kote, kote, rejyon, mouvman, ak entèraksyon moun-anviwònman yo pral etidye, diskite, epi aplike nan diferan pèp atravè mond nou an. Konsantre sou ide sa yo ap ede elèv yo konprann itilizasyon konpòtman tè a ak resous li yo, entèraksyon espasyal, òganizasyon politik espas, modèl etablisman moun, globalizasyon, rejyonalizasyon, ak kwasans ibanizasyon. Itilizasyon kat yo ak siyifikasyon kat mantal yo pral mete aksan sou nan kou a. Elèv yo pral prezante ak kominike avèk divès sistèm enfòmasyon jeyografik (GIS) ak Global Positioning System (GPS). Kou sa a prepare elèv yo pou egzijans yon edikasyon kolèj nan bay eksperyans nan nivo kolèj lekti, ekri, ak responsablite pou aprann. Kou a se yon opòtinite pou elèv yo jwenn kredi kolèj pandan tan yo nan lekòl segondè. Kourikoulòm kou, materyèl, ak atant yo fèt pou prepare elèv yo pou yo reyisi nan egzamen AP an me.

 

Matematik

Matematik 9: Matematik entegre 1 – Madam Rodgers

Pou ogmante angajman elèv yo epi ogmante demann entelektyèl, yo te chanje kou tradisyonèl Aljèb 1 nou an an Integrated Math 1. Integrated Math 1 se tèm ki itilize pou dekri estil edikasyon matematik ki entegre anpil sijè oswa seksyon matematik pandan chak ane. lekòl segondè. Integrated Math 1 kouvri sijè nan aljèb, jeyometri, fonksyon, ak done ak analiz estatistik. Nan klas yo, yo pral prezante elèv yo ak travay enteresan yo dwe fè fas ak yo, yo nan lòd yo rezoud yo. Kòm panse elèv la kòmanse pran fòm epi pataje atravè diskisyon nan klas la, mwen pral fasilite diskisyon an nan direksyon eksplorasyon kontinye ak fikse objektif matematik. Pandan y ap devlope ak eksplore konjekti, elèv yo kòmanse etabli estrateji efikas pou analize ak rezoud pwoblèm. Elèv yo pral jistifye solisyon yo lè yo dekri, klarifye, konpare ak kesyone panse lòt moun, ki pral mennen nan konpreyansyon pwofon ak kouraj matematik.

 

Nan kou sa a, yo pral defi elèv yo pou yo travay tankou matematisyen epi pou yo konprann règ yo itilize yo. Elèv yo kòmanse transfòme algorithm, tankou swiv trik nimewo senp, an ekspresyon ki sèvi ak varyab. Yo prezante ekwasyon pou eksprime relasyon ant ekspresyon yo. Elèv yo kòmanse fòmalize metòd debaz pou rezoud ekwasyon yo. Yo re-entwodwi plan kowòdone a pandan elèv yo fè eksperyans transfòmasyon pwen ak fòm epi eksplore valè absoli ak distans. Elèv yo aprann sèvi ak graf, tablo ak tablo pou rezime epi entèprete done yo. Elèv yo re-angaje ak pant yon liy. Yo aprann kijan pou yo idantifye ak kalkile pant grafikman, tabular, ak manipile ekwasyon lineyè. Fonksyon yo prezante kòm yon machin defini nan yon règ espesyalize, ki elèv yo resevwa règ epi yo mande yo kreye ak defini pwòp yo. Elèv yo pral aprann bati fonksyon pou modèl sitiyasyon ki dekri nan pwoblèm mo yo. Elèv yo devlope règ debaz ekspozan yo, kòmanse ak ekspozan nonb antye ki pozitif. Elèv yo aprann diferans ki genyen ant nonm rasyonèl ak nonm irasyonèl ak règ debaz ak konvansyon pou kalkile ak rasin kare, rasin kib, elatriye. Yo prezante monomyal ak polinòm, epi elèv yo eksplore karakteristik ekspresyon polinòm yo, kijan pou faktè ak fè operasyon sou yo. Elèv yo aprann pi gwo karakteristik fonksyon kwadratik ak fòmil kwadratik la. Nou ankouraje elèv yo pou yo gade etid aljèb la kòm non sèlman pou yo jwenn yon metòd ki mache, men tou pou yo konprann poukisa metòd sa a mache. Yo pral atann pou elèv yo aplike ladrès ak konsèp yo aprann nan kou sa a nan sitiyasyon lavi reyèl.

 

Matematik 10: Matematik entegre 2 – Mesye Nibberich

Elèv ki enskri nan kou matematik sa a pral eksplore konsèp ki dekri nan Kad Kourikoulòm Massachusetts yo. Elèv yo pral amelyore konpreyansyon yo sou matematik lè yo angaje yo nan travay matematik ki mande kognitif k ap chèche trase yon koneksyon reyèl ant matematik ak mond lan andeyò salklas la. Pou sa, elèv ki enskri nan kou sa a pral sèvi ak divès teknoloji ki baze sou matematik pou plis konpreyansyon matematik ak aplikasyon kontinuèl li yo.

 

Matematik 11: Aljèb avanse – Madam Graham

Aljèb avanse baze sou fondasyon konsèp aljebrik ak jewometrik. Kou sa a pral konsantre sou inite etid ki kouvri polinòm, ekspresyon/ekwasyon radikal ak rasyonèl, fonksyon eksponansyèl, sekans aritmetik, estatistik, ak fonksyon trigonometrik. Kontni kou sa a enpòtan pou siksè elèv yo nan egzamen pou antre matematik nan kolèj.

 

Matematik 11: Aljèb avanse – Madam Wu

Apati travay yo ak fonksyon lineyè, kwadratik, ak eksponansyèl, elèv ki nan kou Aljèb Avanse Boston Green Academy la pral elaji repètwa fonksyon yo pou genyen fonksyon polinòm, rasyonèl, trigonometrik ak logaritmik. Elèv yo pral travay kole kole ak ekspresyon ki defini fonksyon yo epi kontinye elaji ak amelyore kapasite yo nan modèl sitiyasyon ak rezoud ekwasyon, ki gen ladan rezoud ekwasyon kwadratik sou seri nonm konplèks yo ak rezoud ekwasyon eksponansyèl yo lè l sèvi avèk pwopriyete logaritm yo. Estanda Pratik Matematik yo aplike pandan chak kou epi, ansanm ak estanda kontni yo, preskri pou elèv yo fè eksperyans matematik kòm yon matyè aderan, itil ak lojik ki sèvi ak kapasite yo pou yo fè sans sitiyasyon pwoblèm.

 

Matematik 12: Pre-Kalkil – Madam Willwerth

Elèv ki enskri nan kou Pre-Calculus Boston Green Academy la ap devlope sou konpetans Aljèb ak Jeyometri yo pou prepare yo pou pran AP Calculus oswa yon kou matematik kolèj ki bay kredi. Kontni ki kouvri pral gen ladan fonksyon, polinòm ak trigonometri. Elèv yo pral angaje yo nan aktivite ak opòtinite aprantisaj ki pral mande panse kritik pou yo ka modèl relasyon matematik. Elèv yo pral aplike kontni kou a pou plis konpreyansyon yo sou pwoblèm dirabilite nan mond lan pi lwen pase salklas la.

 

Matematik 12: Seminè Matematik Senior – Madam Graham

Seminè Matematik Senior ak Finans Pèsonèl se yon kou preparasyon pou kolèj ak karyè ki entegre aljèb, pwobabilite ak estatistik, ak jeyometri pou rezoud pwoblèm finansye ki rive nan lavi chak jou. Pwoblèm nan mond reyèl la nan envesti, kredi, bank, asirans oto, ipotèk, travay, taks sou revni, bidjè ak planifikasyon pou pran retrèt yo rezoud lè w aplike matematik ki enpòtan.

 

Matematik 12: Advanced Placement Calculus AB – Madam Willwerth

Kalkil se matematik chanjman. Kou sa a pral kouvri kontni sou twa gwo lide nan kalkil: limit, dérivés, ak entegral. Anplis de kontni aprantisaj, y ap pase anpil tan ap travay sou kesyon aplikasyon pou repons gratis ki pral prepare elèv yo pou pran Egzamen AP Calculus AB.

 

Syans

Syans 9: Syans anviwònman - Mesye Donnelly

Nan fen kou sa a, elèv yo pral gen yon pi bon apresyasyon sou enpòtans ak bote Lanati. Yo pral kapab dekri sik natirèl debaz yo ki soutni lavi. Yo pral konprann pwoblèm anviwonman n ap fè fas nan domèn enèji, dlo, klima, tè ak divèsite biyolojik ansanm ak solisyon dirab pou pwoblèm sa yo. Elèv yo pral patisipe nan yon seri opòtinite aprantisaj ki baze sou pwojè pou devlope konpreyansyon yo genyen sou Syans Anviwònman epi ede yo vin konnen opòtinite travay nan domèn etid trè laj sa a.

 

Syans 10: Biyoloji - Madam Coffey

Kou sa a se yon sondaj sou sijè nan byoloji atravè yon lantiy vèt, konsantre sou anviwònman an. Elèv yo pral aprann konsèp biyoloji atravè 7 inite, yo chak mete aksan sou yon divizyon inik nan etid byolojik. Yo pral atann pou elèv yo kenbe yon klasman byoloji kote yo pral òganize ak estoke nòt gide, analize atik aktyèl yo epi reflechi sou pwogrè yo. Nan fen kou a, elèv yo ap devlope ladrès panse kritik, ladrès pou rezoud pwoblèm, ak konfyans nan kolabore ak kamarad klas yo ak pale an piblik. Yo pral atann pou tout elèv yo pran Biyoloji MCAS la nan fen kou a nan mwa jen.

 

Syans 11: Chimi - Madam Wollak

Kou a pral gen ladan yon revizyon ki baze sou estanda nan mezi ak sistèm metrik, analiz de estrikti atomik, egzamen tab peryodik la ak siyifikasyon li yo, etid sou divès kalite lyezon chimik, ak envestigasyon sou diferan konpoze chimik ak poukisa yo konpòte yo jan yo. fè. Nou pral diskite sou lwa gaz, transfè enèji ak chimi nikleyè tou. Y ap ensiste sou konpreyansyon konseptyèl ak matematik nan chimi. Ladrès pou rezoud pwoblèm, ladrès diskisyon ak agimantasyon, aktivite pratik, sitiyasyon panse kritik, ak aprantisaj ki baze sou aktivite ak laboratwa yo pral enkòpore pandan tout kou a.

 

Syans 11: AP Syans Anviwònman - Mesye Donnelly

Kou AP Syans Anviwònman an se yon kou tout ane ki fèt pou yo ekivalan a yon kou entwodiksyon nan syans anviwonmantal pou yon semès. Objektif kou a se pou bay elèv yo prensip syantifik, konsèp, ak metodoloji ki nesesè pou konprann. entèrelasyon yo nan mond natirèl la kòm byen ke idantifye ak analize pwoblèm anviwònman tou de natirèl ak moun-fè. Elèv yo pral evalye risk relatif ki asosye ak pwoblèm sa yo, egzamine solisyon altènatif pou rezoud ak/oswa anpeche yo, epi devlope epi konsantre pwòp pèspektiv politik yo.

 

Syans 11: Syans byomedikal - Madam Coffey

Travay elèv yo nan kou sa a enplike etid la nan medikaman imen kòm elèv yo mennen ankèt sou sistèm kò imen yo ak divès kalite kondisyon sante tankou: maladi kè, dyabèt, maladi drépanocytaire, hypercholesterolemia, ak maladi enfeksyon. Yo detèmine faktè ki te mennen nan dyagnostik la nan yon moun fiktiv, epi mennen ankèt sou chwa fòm ak tretman medikal ki ta ka mennen nan kondisyon medikal la ekspoze pa pasyan an.

 

Syans 11: MCAS Bio Prep – Madam Graham

Biyoloji MCAS preparasyon an vize pou prepare elèv yo pou pran evalyasyon Biyoloji MCAS la. Elèv k ap pran kou sa a pral: - aprann estrateji pou pran tès pou ede prepare pou tès MCAS Biyoloji a - revize sijè kle nan byoloji (ekoloji, selil, jenetik, evolisyon, ak anatomi) - patisipe nan aktivite, deba, diskisyon, ak prezantasyon ki gen rapò. nan sijè kle Kou a ofri elèv plizyè opòtinite pou pratike pran tès la, jwenn klè sou kesyon ki pi difisil yo sou tès la, ak konsepsyon modèl pou ede yo sonje sa yo ap aprann.

 

Syans 12: Jeni - Madam Wilson

Kou sa a pran yon apwòch entèdisiplinè pou evalye ak devlope solisyon dirab pou satisfè bezwen sosyete a, ekonomi an ak anviwònman an sou echèl rejyonal ak mondyal. Elèv yo pral itilize Pwosesis Konsepsyon Jeni pou defini, devlope ak optimize solisyon dirab nan senaryo natif natal ki baze sou pwoblèm, tankou turbin van, ti kay, ak robo anviwònman. Kou sa a pral ede nouri sitwayen-syantifik yo ki pral rekonèt enpak yo sou anviwònman ak ekonomi lokal ak mondyal la, ki pral gen pouvwa pou pran desizyon enfòme, epi kominike ak defann pou yon avni dirab.

 

Syans 12: Fizik - Madam Wilson

Kou sa a pran yon apwòch entèdisiplinè pou evalye ak devlope solisyon dirab pou satisfè bezwen sosyete a, ekonomi an ak anviwònman an sou echèl rejyonal ak mondyal. Elèv yo pral sèvi ak sous prensipal yo pou jwenn yon pi bon konpreyansyon sou defi manje, dlo, abri, ak enèji sosyete a ap rankontre. Apre yo fin plonje nan fizik konseptyèl ak matematik ki kache sistèm sa yo, elèv yo pral itilize Pwosesis Design Jeni pou defini, devlope ak optimize solisyon dirab nan senaryo natif natal ki baze sou pwoblèm, tankou fou solè, kay pasif, ak upcycling. Kou sa a pral ede nouri sitwayen-syantifik yo ki pral rekonèt enpak yo sou anviwònman ak ekonomi lokal ak mondyal la, ki pral gen pouvwa pou pran desizyon enfòme, epi kominike ak defann pou yon avni dirab.

 

Syans Anviwònman Edikasyon Teknik Karyè (CTE).

 

CTE 9: Ekoloji ak Syans Latè - Mesye Donnelly

Elèv ki nan Syans Anviwònman CTE (Career and Technical Education) pral pran klas sa a ki fèt pou ede yo devlope yon apresyasyon pou nati entèkonekte nan byosfè a. Nan klas sa a ki baze sou eksperyans nan laboratwa ak sou teren, elèv yo pral etidye pwosesis fizik ki kreye diferan byom epi sèvi ak teknik echantiyon bèt sovaj yo pou konprann kijan nou mezire popilasyon yo.

 

CTE 10: Enèji ak anviwònman an - Mesye Donnelly (kou semès)

Elèv ki nan track CTE Syans Anviwònman an pral pran kou sa a pou ede yo konprann ke mond lan mache sou enèji. Chak plant, bèt ak moun depann sou enèji. Nou bezwen enèji pou nou viv kay, lekòl, biznis, sistèm transpò ak fèm nou yo. Kou sa a pral kouvri sous enèji nou itilize kounye a ansanm ak enpak yo sou anviwònman an. Nou pral gade altènativ ki pi dirab epi egzamine kijan sosyete nou an ka fè tranzisyon nan yon ekonomi enèji pwòp. Elèv yo pral jwenn yon entwodiksyon pratik nan baz sistèm fotovoltaik, bio-gaz, sistèm solè tèmik ak enèji van. Elèv yo pral sibi yon odit sou itilizasyon enèji fanmi yo epi egzamine fason yo ka diminye anprent ekolojik fanmi yo. Yo pral eksplore opòtinite karyè nan domèn enèji.

 

CTE 10: Resous natirèl ak anviwònman an – Mesye Donnelly – (kou semès)

Elèv ki nan gwoup CTE Syans Anviwònman an pral pran kou sa a ki fèt pou ankouraje yon atitid pozitif ak enkyetid konsènan resous natirèl ak anviwònman nou an. Nou pral aprann sou resous natirèl nou yo nan Massachusetts ak New England. Yo pral montre elèv yo tou ke enkyetid pou anviwònman an ak aksyon pou prezève anviwònman an dwe kòmanse nan nivo lokal la ak lakay yo. Nou pral antreprann yon gade nan sik lavi a nan pwodwi chak jou epi egzaminen ki jan nou ka diminye itilizasyon resous natirèl nou yo pou prezève anviwònman an pou jenerasyon kap vini yo.

 

CTE 11: Metòd nan Syans Anviwònman-Dlo - Mesye Donnelly

Elèv yo pral kòmanse rafine kapasite yo pou mezire kalite dlo avèk presizyon nan sistèm akwaponik lekòl nou an epi sèvi ak enfòmasyon sa yo pou pran desizyon sou fason pou yo maksimize sante pwason ak plant yo. Klas sa a pral prezante tou yon eksplorasyon entansif nan mezire ak analize WQI (Water Quality Index) nan Basen vèsan Charles River. Anplis de sa, elèv yo pral devlope ladrès yo nan kat GIS lè yo enkòpore travay sou teren WQI yo sou Muddy ak Charles River nan kat GIS. Elèv yo pral etidye tou fason Boston trete dlo ize epi eksplore opòtinite travay nan jesyon dlo ize.

 

CTE 11: Metòd nan Syans Anviwònman: Tè – Mesye Donnelly

Elèv yo pral devlope kapasite pou entèprete avèk presizyon kalite tè ki prezan sou yon teren yo epi sèvi ak konesans sa a pou kreye kat GIS ki montre avèk presizyon kalite tè nan yon zòn yo bay yo. Elèv yo pral travay tou pou devlope plan pou amande tè yo nan yon efò pou kreye kondisyon ideyal k ap grandi pou yon varyete plant natif natal. Anplis de sa, elèv yo pral devlope yon konpreyansyon sou jesyon dechè solid lè yo devlope ak kenbe pwogram konpostaj lekòl la. Pwogram konpostaj nou an pral pèmèt elèv yo kreye yon jaden dirab sou plas lè l sèvi avèk prensip pèmakilti. Elèv yo pral eksplore opsyon karyè nan jesyon itilizasyon tè ak GIS.

 

CTE 12: USGBC LEED Green Associate Prep – Mesye Donnelly

Kou sa a fèt pou prepare elèv yo pou yo pase tès la pou yo jwenn kalifikasyon LEED Green Associate yo. Kredansyèl sa a pèmèt elèv yo demontre yo gen yon konpreyansyon sou prensip ak pratik ki pi aktyèl yo nan bilding vèt yo. Kou a pral kouvri sistèm LEED a ak prensip dirab sou ki li baze. Kou a pral kouvri tout aspè nan bilding vèt ki gen ladan net-zewo konsepsyon, kalite lè andedan kay la, materyèl dirab, konsèvasyon dlo, jesyon dlo lapli ak twati vèt.

 

CTE 12: Kou kalifikasyon – Mesye Donnelly

Elèv yo pral konplete devwa kou ki pral pèmèt yo jwenn yon varyete kalifikasyon ki pral fè yo konpetitif nan mache travay la apre lekòl segondè. kalifikasyon yo ke elèv yo pral gen opòtinite pou yo touche yo ki nan lis anba a.

  •  OSHA 40 HAZWOPER

  •  CPR ak Premye Swen

  •  Massachusetts Klas II Operatè Tretman Dlo Ize Minisipal

  •  Massachusetts Grade I Tretman Dlo Bwè

bottom of page