top of page
Marlena Cesar-Mendez - Travayè Sosyal, ELL
Logo Boston Green Academy (1).jpg

Marlena Cesar-Mendez, LICSW se yon travayè sosyal bileng, milti-kiltirèl ak plizyè ane eksperyans ak lidèchip nan domèn nan. Eksperyans li gen ladan travay ak timoun, jèn, fanmi ak granmoun nan anviwònman medikal pou pasyan ekstèn, anviwònman medikal pou pasyan ki entène, anviwònman ki baze nan lekòl, ak anviwònman ki baze nan kominote a. Marlena devwe pou bay kominote nou an swen ki konpetan nan domèn kiltirèl ak swen ki enfòme sou chòk. Antanke yon latina, li pran angajman pou demantèlman sistèm opresif yo nan defann ekite rasyal ak sante.

bottom of page