top of page
Karyè nan Boston Green Academy

Yon karyè ak Boston Green Academy se pi plis pase jis yon travay; se chans ou genyen pou w fè travay ki gen sans epi gen enpak sou lavi jèn yo, chak jou. Boston Green Academy ap chèche anboche edikatè ki angaje, ki gen eksperyans, ki inovatè nan tout orijin pou rantre nan pwofesè talan nou an pou sipòte misyon nou an. Nou espere ou pral konsidere rantre nan nou.

 

Antanke yon Charter School Horace Mann 'nan distri', anplwaye nan BGA se anplwaye Lekòl Piblik Boston yo, manm Boston Teachers Union ak lòt inite negosyasyon ki aplikab yo, epi yo resevwa excellent konpansasyon ak benefis yo.

 

Pozisyon ouvri yo afiche sou sitwèb Lekòl Piblik Boston, ki ka jwenn isit la. Asire w ou chèche 'Green Academy' pou jwenn tout pozisyon pou lekòl nou an.

 

Pifò anbochaj yo fèt nan mwa fevriye, mas ak avril pou ane lekòl ki vin apre a. BGA apresye aplikasyon ki espesyalman konsantre sou poukisa ou vle rantre nan kominote lekòl nou an epi sipòte misyon nou an. Aplikasyon jenerik yo dekouraje. Nou menm tou nou chèche aplikan ki gen valè ak apwòch edikasyon ki konsistan avèk nou. Tanpri asire w ke ou revize sit entènèt nou an ak materyèl anvan ou aplike. Nou ap tann nou tande!

 

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite sèks, etnisite, oryantasyon seksyèl, andikap mantal oswa fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje. lang, oswa siksè akademik anvan.

bottom of page