SEPAC/District Online Posting for Parent Orientation

Boston Green Academy, in collaboration with the Department of Elementary and Secondary Education will be hosting a parent orientation to learn about the upcoming Special Education and Civil Rights review in our district.

 

The parent orientation will be held on October 23rd at 7 p.m. at

 

Bruce C. Bolling Municipal Building,

2300 Washington St. 

Roxbury, MA 02119

 

Please join us!

Contact Dre Woodberry at 617 635-9860 with any questions about the parent orientation or the review.  

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org
Kontakte nou

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.