Special Education and ELL Notices

Regularly throughout the year, the Family Council conducts meetings for families to talk about Special Education and ELL services and programming for BGA students. Please check back here often for a posting of those dates, as well as dates for District-wide announcements and meetings. All Families will also receive written notice of meetings by mail, so be sure to keep your contact information updated with the school.

Contact Dre Woodberry at 617 635-9860 with any questions about Family Council.

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.