Special Education and ELL Notices

Regilyèman pandan tout ane a, Konsèy la pou Fanmi fè reyinyon pou fanmi yo pale sou Edikasyon Espesyal ak sèvis ELL ak pwogram pou elèv BGA. Tanpri tcheke tounen isit la souvan pou afiche dat sa yo, ansanm ak dat pou reyinyon ak anons nan tout distri a. Tout Fanmi yo ap resevwa tou avi alekri sou reyinyon yo pa lapòs, kidonk asire ou kenbe enfòmasyon kontak ou ajou ak lekòl la.

Kontakte Dre Woodberry nan 617 635-9860 avèk nenpòt kesyon sou Konsèy pou Fanmi.

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Scroll here

BGA's national Green Ribbon School award from the U.S. Dept. of Education for our whole-school green and sustainable practices.