Scroll here

BGA's national Green Ribbon School award from the U.S. Dept. of Education for our whole-school green and sustainable practices.

Application deadline for school year 2021: February 14th at 4 p.m.   

Lidè abilite pou chanje mond nou an

     Kwè                            Grandi                        Reyalize

MISYON NOU

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

DIFERANS GREEN

Atravè eksperyans aprantisaj deyò, pwojè mond entèdisiplinè reyèl, ak divès kalite opòtinite lidèchip, BGA ranfose elèv nou yo kreye yon mond ki pi jis ak dirab.

Gade videyo Green nou isit la

ENPAK NOU

Pwogram akademik solid nou an, eksperyans aprantisaj menen, ak tèm anviwònman an, prepare elèv pou siksè nan kolèj ak sou mache travay la.

BGA se youn nan lekòl ki pi amelyore nan Lekòl Piblik Boston ak eta a!

 

Konsènan BGA

87% to gradyasyon
88 pousan nan kolèj
92% elèv nan koulè
32% Elèv ki gen andikap
90% revni ki ba
100% etonan!

BGA receives Green Ribbon Schools Award from U.S. Department of Education

IMPORTANT DATES

BGA School Preview Nights:  January 14th, January 21st, and January 28th

from 5:30 - 7:30 p.m. and Tuesday, February 11th from 6 - 8 p.m.

Check these out! A 2-minute video of BGA's CTE class taking thermal images of Boston'S Old State House in preparation for historical renovations;

and a video by Boston Neighborhood Network News covering our celebration of winning the Massachusetts Green Ribbon Award for Green Schools!

Lyen ki itil

FOR ALL DONATIONS 
Boston Green Academy
PO Box 35487
Brighton, MA 02135
or online
 

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.